16:03 - پنجشنبه 6 تیر 1398

مرحله دوم طرح کارنامه سلامت

دانشجویان جدیدالورود برای انجام مرحله دوم طرح کارنامه سلامت فرم مصاحبه بالینی را دریافت و تکمیل، و به آموزش موسسه تحویل نمایند.


لیست اخبار