09:41 - پنجشنبه 26 مهر 1397

مرحله دوم طرح کارنامه سلامت

دانشجویان جدیدالورود برای انجام مرحله دوم طرح کارنامه سلامت فرم مصاحبه بالینی را دریافت و تکمیل، و به آموزش موسسه تحویل نمایند.


لیست اخبار