13:54 - دوشنبه 7 خرداد 1397

بازدید دانش آموزان هنرستان دکتر حسابی از موسسه