02:55 - چهارشنبه 23 آبان 1397

بازدید دانش آموزان هنرستان دکتر حسابی از موسسه