16:03 - پنجشنبه 6 تیر 1398

اطلاعیه اخذ درس اختیاری مهارت های زندگی دانشجویی

درس مهارت زندگی دانشجویی در چهارچوب سنوات مجاز و مازاد بر سقف واحدهای دوره اخذ و با ثبت نمره درس و تاثیر در معدل در کارنامه تحصیلی دانشجو درج می شود.اخذ این درس برای مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی جهت ورودیهای نیمسال اول 94 و پس از آن، برای مقاطع کارشناسی پیوسته جهت ورودیهای نیمسال اول 93 و پس از آن الزامی می باشد.


لیست اخبار