05:49 - جمعه 24 مرداد 1399

پروژه 2

استاد درس : سرکار خانم خسروشاهی

دانشجویان محترم جهت انجام پروژه با استاد هماهنگ نمایید.