04:40 - جمعه 2 آبان 1399

کاردانی مقاطع تحصیلی و آئین نامه ها

1-جدول ارائه دروس

2-آئین نامه ها