12:52 - پنجشنبه 3 مهر 1399

اعضاء محترم هیئت مؤسس

1- جناب آقای دکتر علیرضا طلایی

2- جناب آقای دکتر فرهود حمیدی

3- جناب آقای محمد هادی محمدی

4-سرکارخانم دکتر فریده اختری

5-جناب حاج آقا میرسلیم موسوی

6-سرکارخانم مهندس مرسده صانعی

7-سرکارخانم مرال عادلی