02:55 - چهارشنبه 23 آبان 1397

اعضاء محترم هیئت مؤسس

1-جناب آقای دکتر علیرضا طلایی

2-جناب آقای دکتر فرهود حمیدی

3-جناب آقای محمد هادی محمدی

4-سرکارخانم دکتر فریده اختری

5-جناب حاج آقا میرسلیم موسوی

6-سرکارخانم مهندس مرسده صانعی

7-سرکارخانم مرال عادلی