03:26 - چهارشنبه 18 تیر 1399

دروس رشته حسابداری درنیمسال دوم99-98

1- مدیریت مالی

2- کاربرد کامپیوتر در حسابداری

3- حسابداری صنعتی 2

4- حسابرسی 2

5- حسابداری مالی

6- حسابداری شرکتهای 1

دانشجویان محترم برای بقیه دروس ارائه شده رشته حسابداری به تلگرام با ID ذیل مراجعه نمایید.

mehreganuni@