00:55 - چهارشنبه 1 بهمن 1399

طراحی پارکهای ویژه

استاد درس: آقای دکتر شفیعی (ریاست محترم پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات)

دانشجویان محترم جهت دریافت منبع درس وانجام کارعملی درس به استاد مربوطه مراجعه نمایند.