• کاردانی
    کارشناسی
    کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

تابلو اعلانات کارشناسی ارشد

ادامه مطلب

گروه های آموزشی

معرفی گروه های آموزشی موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتقاعی مهرگان محلات

ادامه مطلب

امور فرهنگی موسسه

اردوی زیارتی- سیاحتی مشهد مقدس

ادامه مطلب

تقویم آموزشی

تاریخ نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93: 1393/11/05 لغایت 1394/03/30 تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93: 1393/11/05 لغایت 1393/11/10

تاریخ حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93: 1393/11/26 لغایت 1393/11/30 تاریخ حذف تکدرس نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93: 1394/02/15 لغایت 1394/02/16

تاریخ شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93: 1394/03/16 لغایت 1394/03/28

اطلاعیه هایتست1

متن تست 1 راه اندازی سایت جدید دانشگاه در دی ماه 1393 راه اندازی سایت جدید دانشگاه در دی ماه 1393

راه اندازی سایت جدید

راه اندازی سایت جدید دانشگاه در دی ماه 1393